Esperanto | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
What is your address?
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
single
senedza
Civilstatus
married
edziĝinta
Civilstatus
separated
apartiga
Civilstatus
divorced
eksedziĝinta
Civilstatus
cohabiting
kunviva
Civilstatus
in a civil union
en civila kuniĝo
Civilstatus
unmarried partners
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
in a domestic partnership
en hejma partnereco
Civilstatus
widowed
vidvina
Civilstatus
Do you have children?
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
teorian teston
Typ av test
driving test
veturantan teston
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
adreson
Vad vill du ändra?
name
nomon
Vad vill du ändra?
photo
foton
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
perdatan
Körkortsproblem
stolen
ŝtelatan
Körkortsproblem
damaged
difektatan
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka