Nederländska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ik zou graag _______________ huren.
Ange att du vill hyra någonting
ห้องพัก
een kamer
Typ av bostad
แฟลต / ห้องชุด
een appartement
Typ av bostad
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
een studio
Typ av bostad
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
een vrijstaande woning
Typ av bostad
บ้านแฝด
een half-open bebouwing
Typ av bostad
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
een gesloten bebouwing
Typ av bostad
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Fråga hur mycket hyran ligger på
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Zijn alle kosten inbegrepen?
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hoeveel is de borg?
Fråga hur mycket depositionen är
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Fråga när du kan se bostaden
ห้องชุด ________________
Het appartement is ________________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
gemeubileerd
Lägenhetens skick
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ongemeubileerd
Lägenhetens skick
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Zijn huisdieren toegestaan?
Fråga om husdjur är tillåtna
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Fråga hur du kan byta energileverantör
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan ik de meterstanden bekijken?
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hoe lang is de huurperiode?
Fråga hur länge kontraktet är
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Fråga vilka renovationer som har gjorts
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Werd hier ooit iemand vermoord?
Fråga om någon har blivit mördad där
___________ ใช้งานได้ไหม
Werkt ___________ ?
Fråga om faciliteterna fungerar
ท่อประปา
het sanitair
Faciliteter
เครื่องทำความร้อน
de verwarming
Faciliteter
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Fråga var du gas- och elmätarna är
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Waar is de thermostaat?
Fråga om du kan se termostaten
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Fråga hur många som har budat på huset
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang staat het huis al te koop?
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Fråga varför de säljer huset
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Fråga hur länge säljaren har bott där
การขายรวมอะไรบ้าง
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Fråga vad som är inkluderat i köpet
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan u het huis van de markt halen?
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna