Thailändska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ange att du vill hyra någonting
une chambre
ห้องพัก
Typ av bostad
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Typ av bostad
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Typ av bostad
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Typ av bostad
une maison jumelée
บ้านแฝด
Typ av bostad
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Typ av bostad
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Fråga hur mycket hyran ligger på
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fråga hur mycket depositionen är
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fråga när du kan se bostaden
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lägenhetens skick
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lägenhetens skick
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fråga om husdjur är tillåtna
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fråga hur du kan byta energileverantör
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Fråga hur länge kontraktet är
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Fråga vilka renovationer som har gjorts
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fråga om någon har blivit mördad där
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fråga om faciliteterna fungerar
la plomberie
ท่อประปา
Faciliteter
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fråga var du gas- och elmätarna är
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Fråga om du kan se termostaten
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fråga hur många som har budat på huset
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fråga varför de säljer huset
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge säljaren har bott där
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna