Thailändska | Fraser - Immigration | Bostad

Bostad - Hyra

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ange att du vill hyra någonting
room
ห้องพัก
Typ av bostad
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Typ av bostad
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Typ av bostad
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Typ av bostad
semi-detached house
บ้านแฝด
Typ av bostad
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Typ av bostad
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Fråga hur mycket hyran ligger på
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Fråga hur mycket depositionen är
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Fråga när du kan se bostaden
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lägenhetens skick
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lägenhetens skick
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Fråga om husdjur är tillåtna
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Fråga hur du kan byta energileverantör
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Fråga hur länge kontraktet är
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Fråga vilka renovationer som har gjorts
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Fråga om någon har blivit mördad där
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Fråga om faciliteterna fungerar
the plumbing
ท่อประปา
Faciliteter
the heating
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Fråga var du gas- och elmätarna är
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Fråga om du kan se termostaten
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen

Bostad - Köpa

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Fråga hur många som har budat på huset
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Fråga varför de säljer huset
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Fråga hur länge säljaren har bott där
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Fråga vad som är inkluderat i köpet
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Fråga om huset kan tas bort från marknaden
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna