Ryska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Bạn có những loại thẻ nào?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
tài khoản hiện tại
текущий счет
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
сберегательный счет
Kontotyp
tài khoản cá nhân
личный счет
Kontotyp
tài khoản chung
совместный счет
Kontotyp
tài khoản con
детский счет
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
валютный счет
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
счет предприятия
Kontotyp
tài khoản sinh viên
студенческий счет
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Какие комиссии для международных трансферов?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Tôi có sổ tài khoản không?
Я получу чековую книжку?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Каков процент накопления?
Fråga efter information om sparräntan
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Tôi mất thẻ tín dụng
Я потерял(а) кредитную карту.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Моя кредитная карта была украдена.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Вы можете заблокировать мой счет?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Мне нужна карта для замены.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Fråga om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Fråga efter information om ränta
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Fråga om information om bostadslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ange att du köper ditt första hem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Я покупаю вторую собственность.
Ange att du köper din andra bostad
Tôi muốn thế chấp
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Tôi mua tài sản để cho
Я покупаю собственность для аренды.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Мой годовой доход________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Tôi muốn mua bảo hiểm
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
Страхование дома
Försäkringstyp
bảo hiểm du lịch
Туристическое страхование
Försäkringstyp
bảo hiểm nhân thọ
страхование жизни
Försäkringstyp
bảo hiểm sức khỏe
Медицинское страхование
Försäkringstyp
bảo hiểm ô tô
Страхование автомобиля
Försäkringstyp
bảo hiểm thú nuôi
Страхование домашних животных
Försäkringstyp
bảo hiểm trộm cắp
страхование от кражи
Försäkringstyp
bảo hiểm thế chấp
защита ипотеки
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
студенческая страховка
Försäkringstyp
bảo hiểm nhóm
групповое страхование
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản
страхование собственности
Försäkringstyp
bảo hiểm lũ lụt
страхование от наводнений
Försäkringstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
страхование от пожара
Försäkringstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Сколько стоит страховка?
Fråga hur mycket försäkringen kostar