Italienska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Qual è il salario minimo?
Fråga om minimilönen i landet
Tôi __________.
Sono ____________.
Ange din arbetssituation
có việc làm
impiegato/a
Typ av anställningsförhållande
Không có việc làm
disoccupato/a
Typ av anställningsförhållande
doanh nhân
un imprenditore/un'imprenditrice
Typ av anställningsförhållande
tự làm chủ
un lavoratore autonomo
Typ av anställningsförhållande
thực tập sinh
uno/a stagista
Typ av anställningsförhållande
tình nguyện viên
un/una volontario/a
Typ av anställningsförhållande
tư vấn viên
un/a consulente
Typ av anställningsförhållande
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tôi có hợp đồng _________.
Ho un contratto _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
toàn thời gian
a tempo pieno
Typ av kontrakt
bán thời gian
part-time
Typ av kontrakt
hạn định
a tempo determinato
Typ av kontrakt
lâu dài
a tempo indeterminato
Typ av kontrakt
thời vụ
stagionale
Typ av kontrakt
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Quando viene versato lo stipendio?
Fråga när du får lön
Tôi muốn hỏi về___________.
Vorrei chiedere ___________.
Fråga om ledighet
nghỉ sinh đẻ
il congedo di maternità
Typ av ledighet
nghỉ làm cha
il congedo di paternità
Typ av ledighet
nghỉ ốm
il congedo per malattia
Typ av ledighet
ngày nghỉ
dei giorni liberi
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Fråga om beskattning
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
quanto mi verrà rimborsato
Deklarationsalternativ
tôi có nợ tiền thuế hay không
se devo pagare più tasse
Skatteåterbäringsalternativ