Italienska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

请问我可以在【国家】工作吗?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
请问我需要工作许可证吗?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
全国最低工资是多少?
Qual è il salario minimo?
Fråga om minimilönen i landet
我是___________________ 。
Sono ____________.
Ange din arbetssituation
雇佣
impiegato/a
Typ av anställningsförhållande
待业
disoccupato/a
Typ av anställningsförhållande
企业家
un imprenditore/un'imprenditrice
Typ av anställningsförhållande
自雇者
un lavoratore autonomo
Typ av anställningsförhållande
实习生
uno/a stagista
Typ av anställningsförhållande
志愿者
un/una volontario/a
Typ av anställningsförhållande
顾问
un/a consulente
Typ av anställningsförhållande
我想要以自由职业者身份登记。
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

你提供哪种类型的工作合同?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
我有一个______________合同。
Ho un contratto _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
全职
a tempo pieno
Typ av kontrakt
兼职
part-time
Typ av kontrakt
定期合同
a tempo determinato
Typ av kontrakt
永久合同
a tempo indeterminato
Typ av kontrakt
季节性合同
stagionale
Typ av kontrakt
我什么时候能拿到我的工资?
Quando viene versato lo stipendio?
Fråga när du får lön
我想要_________。
Vorrei chiedere ___________.
Fråga om ledighet
产假
il congedo di maternità
Typ av ledighet
陪产假
il congedo di paternità
Typ av ledighet
病假
il congedo per malattia
Typ av ledighet
请假
dei giorni liberi
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

我想要了解纳税的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Fråga om beskattning
我想要申报我的收入。
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
谁会告诉我______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
我的税收返还是多少
quanto mi verrà rimborsato
Deklarationsalternativ
我是否要交更多税
se devo pagare più tasse
Skatteåterbäringsalternativ