Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
Tôi __________.
Ange din arbetssituation
employé(e)
có việc làm
Typ av anställningsförhållande
au chômage
Không có việc làm
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
doanh nhân
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
tự làm chủ
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
thực tập sinh
Typ av anställningsförhållande
bénévole
tình nguyện viên
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
tư vấn viên
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
Tôi có hợp đồng _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
toàn thời gian
Typ av kontrakt
à temps partiel
bán thời gian
Typ av kontrakt
en C.D.D.
hạn định
Typ av kontrakt
en C.D.I.
lâu dài
Typ av kontrakt
saisonnier
thời vụ
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Fråga om ledighet
un congé maternité
nghỉ sinh đẻ
Typ av ledighet
un congé paternité
nghỉ làm cha
Typ av ledighet
un congé maladie
nghỉ ốm
Typ av ledighet
des congés
ngày nghỉ
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
tôi có nợ tiền thuế hay không
Skatteåterbäringsalternativ