Italienska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Qual è il salario minimo?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Sono ____________.
Ange din arbetssituation
employed
impiegato/a
Typ av anställningsförhållande
unemployed
disoccupato/a
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
un imprenditore/un'imprenditrice
Typ av anställningsförhållande
self-employed
un lavoratore autonomo
Typ av anställningsförhållande
an intern
uno/a stagista
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
un/una volontario/a
Typ av anställningsförhållande
a consultant
un/a consulente
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Ho un contratto _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
a tempo pieno
Typ av kontrakt
part-time
part-time
Typ av kontrakt
fixed-term
a tempo determinato
Typ av kontrakt
permanent
a tempo indeterminato
Typ av kontrakt
seasonal
stagionale
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Quando viene versato lo stipendio?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Vorrei chiedere ___________.
Fråga om ledighet
maternity leave
il congedo di maternità
Typ av ledighet
paternity leave
il congedo di paternità
Typ av ledighet
sick leave
il congedo per malattia
Typ av ledighet
days off
dei giorni liberi
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
quanto mi verrà rimborsato
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
se devo pagare più tasse
Skatteåterbäringsalternativ