Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Används för att ange hur man känner den sökande
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... vynikal(a) v... .
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
On/ona řeší problémy efektivně.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
On/ona má obsáhnou znalost...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
On/ona je iniciativní v... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev