Kinesiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Yetkili makama,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sayın Lale Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
很高兴可以为...做推荐
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
在他...时加入...,我和他初次认识
Används för att ange hur man känner den sökande
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
我毫不犹豫为...写推荐信
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
我很高兴能为...写推荐信
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Används för att ange hur man känner den sökande
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Används för att ange hur man känner den sökande
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Används för att ange hur man känner den sökande
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...以...区别于其他人
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
他/她最大的才能在于...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
他/她拥有众多技能。
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
他/她能很好的处理各种责任。
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
他/她在...方面拥有广泛知识
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
... onun sıradışı özelliğidir.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
O ...'da her zaman aktif rol alır.
他/她总是积极参加...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
他/她的主要职责是...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
他/她每周的工作包括...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...总能高质量地按时完成工作。
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Performansındaki tek zayıf nokta ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Används för att avsluta ett positivt referensbrev