Tyska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Används för att ange hur man känner den sökande
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Används för att ange hur man känner den sökande
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... vynikal(a) v... .
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
On/ona řeší problémy efektivně.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
On/ona má obsáhnou znalost...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
On/ona je iniciativní v... .
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev