Spanska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Används för att ange hur man känner den sökande
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Används för att ange hur man känner den sökande
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Används för att ange hur man känner den sökande
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Används för att ange hur man känner den sökande
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... vynikal(a) v... .
X se distinguió por su...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Su más considerable talento es...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
On/ona řeší problémy efektivně.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
On/ona má obsáhnou znalost...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
On/ona je iniciativní v... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Sus principales responsabilidades fueron...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Sus tareas diarias involucraban...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev