Italienska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Vážený pane,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Används för att ange hur man känner den sökande
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Används för att ange hur man känner den sökande
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Används för att ange hur man känner den sökande
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Används för att ange hur man känner den sökande
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... vynikal(a) v... .
...si è distinto/a più volte per...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
On/ona řeší problémy efektivně.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
On/ona má obsáhnou znalost...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
È estremamente portato per...
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
On/ona je iniciativní v... .
Ha sempre preso parte attiva in...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
I suoi doveri principali erano:
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev