Tyska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Bäste herrn,
Sehr geehrter Herr,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa frun,
Sehr geehrte Frau,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Används för att ange hur man känner den sökande
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... utmärkte sig genom att ...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Hens största talang är / finns inom ...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hen är en kreativ problemlösare.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hen har en bred kompetens.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hen hanterar ansvar väl.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev