Portugisiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa frun,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Används för att ange hur man känner den sökande
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... utmärkte sig genom att ...
... distinguiu-se por ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Hens största talang är / finns inom ...
O seu maior talento é ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hen är en kreativ problemlösare.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hen har en bred kompetens.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hen hanterar ansvar väl.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Suas principais responsabilidades eram...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev