Nederländska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Bäste herrn,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa frun,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Används för att ange hur man känner den sökande
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... utmärkte sig genom att ...
... onderscheidde zich door ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Hens största talang är / finns inom ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hen är en kreativ problemlösare.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hen har en bred kompetens.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hen hanterar ansvar väl.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev