Italienska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Bäste herrn,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa frun,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Används för att ange hur man känner den sökande
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Används för att ange hur man känner den sökande
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... utmärkte sig genom att ...
...si è distinto/a più volte per...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Hens största talang är / finns inom ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hen är en kreativ problemlösare.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hen har en bred kompetens.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hen hanterar ansvar väl.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
È estremamente portato per...
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Ha sempre preso parte attiva in...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
I suoi doveri principali erano:
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev