Engelska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa frun,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Används för att ange hur man känner den sökande
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Används för att ange hur man känner den sökande
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Används för att ange hur man känner den sökande
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... utmärkte sig genom att ...
...distinguished himself / herself by…
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Hens största talang är / finns inom ...
His / her greatest talent is / lies in…
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hen är en kreativ problemlösare.
He / she is a creative problem-solver.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hen har en bred kompetens.
He / she has a broad range of skills.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hen hanterar ansvar väl.
He / she handles responsibility well.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
He / she always takes an active role in… .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
His / her main responsibilities were…
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
His / her weekly tasks involved…
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev