Ungerska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Distinguido Señor:
Tisztelt Uram!
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Tisztelt Hölgyem!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Tisztelt Uraim!
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Tisztelt Smith Úr!
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Används för att ange hur man känner den sökande
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Puedo recomendar abiertamente a X...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Används för att ange hur man känner den sökande
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Används för att ange hur man känner den sökande
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Används för att ange hur man känner den sökande
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
X se distinguió por su...
...megkülönböztette magát a ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Su más considerable talento es...
A legnagyobb erőssége a ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
... kreatív problémamegoldó
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Tiene una amplia gama de habilidades.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Jól kezeli a felelősséget is.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Sus principales responsabilidades fueron...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Sus tareas diarias involucraban...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Används för att avsluta ett positivt referensbrev