Svenska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Bästa frun,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Används för att ange hur man känner den sökande
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Puedo recomendar abiertamente a X...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
X se distinguió por su...
... utmärkte sig genom att ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Su más considerable talento es...
Hens största talang är / finns inom ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hen är en kreativ problemlösare.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hen har en bred kompetens.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hen hanterar ansvar väl.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Sus principales responsabilidades fueron...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Sus tareas diarias involucraban...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev