Polska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Används för att ange hur man känner den sökande
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Används för att ange hur man känner den sökande
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znam ... od... i jako... w...
Används för att ange hur man känner den sökande
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Används för att ange hur man känner den sökande
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
X se distinguió por su...
...wyróżniał/-a się...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Su más considerable talento es...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Tiene una amplia gama de habilidades.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... posiada szeroką wiedzę...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Zawsze bierze czynny udział w...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Sus principales responsabilidades fueron...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Sus tareas diarias involucraban...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev