Kinesiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Z przyjemnością udzielę referencji ...
很高兴可以为...做推荐
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
在他...时加入...,我和他初次认识
Används för att ange hur man känner den sökande
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
我毫不犹豫为...写推荐信
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
我很高兴能为...写推荐信
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Används för att ange hur man känner den sökande
Znam ... od... i jako... w...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Används för att ange hur man känner den sökande
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Används för att ange hur man känner den sökande
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...wyróżniał/-a się...
...以...区别于其他人
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
他/她最大的才能在于...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
...posiada wiele różnych umiejętności.
他/她拥有众多技能。
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
他/她能很好的处理各种责任。
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
... posiada szeroką wiedzę...
他/她在...方面拥有广泛知识
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Zawsze bierze czynny udział w...
他/她总是积极参加...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
他/她的主要职责是...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
他/她每周的工作包括...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...总能高质量地按时完成工作。
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Används för att avsluta ett positivt referensbrev