Ungerska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

尊敬的先生,
Tisztelt Uram!
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Tisztelt Hölgyem!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Tisztelt Uraim!
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Tisztelt Smith Úr!
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Tisztelt Smith Asszony
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
很高兴可以为...做推荐
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
在他...时加入...,我和他初次认识
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Används för att ange hur man känner den sökande
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我毫不犹豫为...写推荐信
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我很高兴能为...写推荐信
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Används för att ange hur man känner den sökande
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Används för att ange hur man känner den sökande
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Används för att ange hur man känner den sökande
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...以...区别于其他人
...megkülönböztette magát a ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
他/她最大的才能在于...
A legnagyobb erőssége a ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
... kreatív problémamegoldó
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
他/她拥有众多技能。
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
他/她能清楚地表达自己的想法。
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
他/她能很好的处理各种责任。
Jól kezeli a felelősséget is.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
他/她在...方面拥有广泛知识
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
他/她总是积极参加...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
他/她的主要职责是...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
他/她每周的工作包括...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...总能高质量地按时完成工作。
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
我认为...应该被优先考虑,因为...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Används för att avsluta ett positivt referensbrev