Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

尊敬的先生,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
很高兴可以为...做推荐
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
在他...时加入...,我和他初次认识
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Används för att ange hur man känner den sökande
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我毫不犹豫为...写推荐信
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我很高兴能为...写推荐信
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Används för att ange hur man känner den sökande
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Används för att ange hur man känner den sökande
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Används för att ange hur man känner den sökande
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...以...区别于其他人
... vynikal(a) v... .
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
他/她最大的才能在于...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
On/ona řeší problémy efektivně.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
他/她拥有众多技能。
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
他/她能清楚地表达自己的想法。
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
他/她能很好的处理各种责任。
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
他/她在...方面拥有广泛知识
On/ona má obsáhnou znalost...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
他/她总是积极参加...
On/ona je iniciativní v... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
他/她的主要职责是...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
他/她每周的工作包括...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...总能高质量地按时完成工作。
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
我认为...应该被优先考虑,因为...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev