Finska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Hyvä Rouva
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Hyvä Herra / Rouva
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
很高兴可以为...做推荐
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
在他...时加入...,我和他初次认识
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Används för att ange hur man känner den sökande
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我毫不犹豫为...写推荐信
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我很高兴能为...写推荐信
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Används för att ange hur man känner den sökande
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Används för att ange hur man känner den sökande
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Används för att ange hur man känner den sökande
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...以...区别于其他人
...erottautui hyvillä...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
他/她最大的才能在于...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hän on luova ongelmanratkaisija
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
他/她拥有众多技能。
Hänellä on laajat taidot
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
他/她能很好的处理各种责任。
Hän on luotettava henkilö
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
他/她在...方面拥有广泛知识
Hänellä on hyvä tietämys...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
他/她总是积极参加...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
他/她的主要职责是...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
他/她每周的工作包括...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...总能高质量地按时完成工作。
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
我认为...应该被优先考虑,因为...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Används för att avsluta ett positivt referensbrev