Esperanto | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
很高兴可以为...做推荐
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
在他...时加入...,我和他初次认识
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Används för att ange hur man känner den sökande
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我毫不犹豫为...写推荐信
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我很高兴能为...写推荐信
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Används för att ange hur man känner den sökande
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Används för att ange hur man känner den sökande
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Används för att ange hur man känner den sökande
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...以...区别于其他人
...distingis per...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
他/她最大的才能在于...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
他/她拥有众多技能。
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
他/她能清楚地表达自己的想法。
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
他/她能很好的处理各种责任。
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
他/她在...方面拥有广泛知识
Li/ŝi havas grandan scion de....
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
他/她总是积极参加...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
他/她的主要职责是...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
他/她每周的工作包括...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...总能高质量地按时完成工作。
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
我认为...应该被优先考虑,因为...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev