Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Monsieur,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
C'est avec plaisir que je recommande...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Används för att ange hur man känner den sökande
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... se distingue par...
... vynikal(a) v... .
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Sa qualité principale est ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
On/ona řeší problémy efektivně.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Il/elle possède une large palette de compétences.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Il/elle communique ses idées clairement.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
On/ona má obsáhnou znalost...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Il/elle participe activement dans...
On/ona je iniciativní v... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Ses principales fonctions consistaient en...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev