Svenska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Monsieur,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Bästa frun,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
C'est avec plaisir que je recommande...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Används för att ange hur man känner den sökande
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... se distingue par...
... utmärkte sig genom att ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Sa qualité principale est ...
Hens största talang är / finns inom ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hen är en kreativ problemlösare.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hen har en bred kompetens.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Il/elle communique ses idées clairement.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hen hanterar ansvar väl.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Il/elle participe activement dans...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Ses principales fonctions consistaient en...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev