Nederländska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Monsieur,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
C'est avec plaisir que je recommande...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Används för att ange hur man känner den sökande
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Används för att ange hur man känner den sökande
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... se distingue par...
... onderscheidde zich door ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Sa qualité principale est ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Il/elle communique ses idées clairement.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Il/elle participe activement dans...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Ses principales fonctions consistaient en...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev