Ungerska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Används för att ange hur man känner den sökande
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Används för att ange hur man känner den sökande
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Används för att ange hur man känner den sökande
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Används för att ange hur man känner den sökande
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Används för att avsluta ett positivt referensbrev