Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Dear Sir,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Används för att ange hur man känner den sökande
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Används för att ange hur man känner den sökande
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Används för att ange hur man känner den sökande
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Används för att ange hur man känner den sökande
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev