Polska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Används för att ange hur man känner den sökande
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Används för att ange hur man känner den sökande
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znam ... od... i jako... w...
Används för att ange hur man känner den sökande
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Används för att ange hur man känner den sökande
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...distinguished himself / herself by…
...wyróżniał/-a się...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
His / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
He / she is a creative problem-solver.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
He / she has a broad range of skills.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
He / she communicates his / her ideas clearly.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
He / she handles responsibility well.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... posiada szeroką wiedzę...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
He / she always takes an active role in… .
Zawsze bierze czynny udział w...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
His / her main responsibilities were…
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
His / her weekly tasks involved…
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev