Nederländska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Dear Sir,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Används för att ange hur man känner den sökande
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Används för att ange hur man känner den sökande
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev