Spanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Thưa ông,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Thưa bà,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Thưa ông/bà,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Thưa các ông bà,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Thưa ông/bà,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Các thế mạnh của tôi là...
Mis puntos fuertes son...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Chuyên ngành của tôi là...
Mi área de conocimiento es...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Tengo un manejo excelente de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Tôi có khả năng... và...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Kĩ năng giao tiếp tốt
Excelentes habilidades de comunicación
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Khả năng suy diễn, lý luận
Razonamiento deductivo
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Khả năng suy nghĩ logic
Razonamiento lógico
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Kĩ năng phân tích
Capacidad de análisis
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Buena comunicación interpersonal
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Kĩ năng thương lượng
Aptitudes de negociación
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Kĩ năng thuyết trình
Habilidad para hablar en público
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Kính thư,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Trân trọng,
Atentamente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Kính thư,
Respetuosamente,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Thân ái,
Saludos,
Informellt, förnamn används