Ryska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Thưa ông,
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Thưa bà,
Уважаемая госпожа...
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Thưa các ông bà,
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Прошу принять меня на должность...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Các thế mạnh của tôi là...
Мои сильные стороны:...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Chuyên ngành của tôi là...
Я специализируюсь на...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Я отлично владею...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Я свободно говорю по...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Tôi có khả năng... và...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Kĩ năng giao tiếp tốt
Отличные коммуникативные навыки
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Khả năng suy diễn, lý luận
Логическая аргументация
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Khả năng suy nghĩ logic
Логическое мышление
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Kĩ năng phân tích
Аналитические способности
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Высокие личностные качества
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Kĩ năng thương lượng
Переговорческие навыки
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Kĩ năng thuyết trình
Презентационные навыки
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Я свободен...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Kính thư,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Trân trọng,
С уважением ваш...
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Kính thư,
С уважением ваш...
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Thân ái,
С уважением...
Informellt, förnamn används