Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Zu meinen Stärken zählen...
Moje silné stránky jsou...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mein Fachgebiet ist...
Moje oblast odborných znalostí je...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Mám výbornou znalost...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Mám znalost...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
schlussfolgerndes Denken
Dedukce
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
logisches Denken
Logické myšlení
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
analytische Fähigkeiten
Analytické schopnosti
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
hohe soziale Kompetenz
Dobré interpersonální schopnosti
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Verhandlungsgeschick
Vyjednávací schopnosti
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Präsentationsfähigkeiten
Prezentační dovednosti
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Ohledně referencí se obraťte na...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Informellt, förnamn används