Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Sehr geehrter Herr,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Frau,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Sehr geehrte Damen und Herren,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Lieber Herr Schmidt,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Zu meinen Stärken zählen...
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mein Fachgebiet ist...
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
schlussfolgerndes Denken
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
logisches Denken
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
analytische Fähigkeiten
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
hohe soziale Kompetenz
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Verhandlungsgeschick
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Präsentationsfähigkeiten
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Mit freundlichen Grüßen
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Mit freundlichen Grüßen
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Hochachtungsvoll
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Herzliche Grüße
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används