Grekiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Sehr geehrter Herr,
Αξιότιμε κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Frau,
Αξιότιμη κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sehr geehrte Damen und Herren,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Sehr geehrte Damen und Herren,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Lieber Herr Schmidt,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Zu meinen Stärken zählen...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mein Fachgebiet ist...
Η ειδικότητά μου είναι...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Έχω μια καλή γνώση της...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
schlussfolgerndes Denken
Επαγωγική λογική
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
logisches Denken
Λογική σκέψη
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
analytische Fähigkeiten
Αναλυτικές ικανότητες
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
hohe soziale Kompetenz
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Verhandlungsgeschick
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Präsentationsfähigkeiten
Ικανότητες παρουσίασης
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Mit freundlichen Grüßen
Με εκτίμηση,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Mit freundlichen Grüßen
Με εκτίμηση,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Hochachtungsvoll
Με εκτίμηση,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Herzliche Grüße
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informellt, förnamn används