Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Vážený pane,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukce
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logické myšlení
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
S úctou,
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används