Nederländska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Vážený pane,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje silné stránky jsou...
Mijn sterke punten zijn ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Moje oblast odborných znalostí je...
Mijn vakgebied is ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mám výbornou znalost...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mám znalost...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ik beschik over goede kennis van ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Výborné komunikační schopnosti
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukce
Analytisch denkvermogen
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logické myšlení
Logisch denkvermogen
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytické schopnosti
Analytische vaardigheden
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Dobré interpersonální schopnosti
Goede intermenselijke vaardigheden
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Vyjednávací schopnosti
Onderhandelingsvaardigheden
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentační dovednosti
Presentatievaardigheden
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Můj životopis naleznete v příloze.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Ohledně referencí se obraťte na...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
S úctou,
Hoogachtend,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Informellt, förnamn används