Kinesiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Vážený pane,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
我想申请...一职
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
我对此工作很感兴趣,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
我想为您工作,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje silné stránky jsou...
我的强项是...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
我很适合这个职位,因为...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Moje oblast odborných znalostí je...
我的专长是…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
即使在压力下我也能保持高标准。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
我的母语是...,但我也会说...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mám výbornou znalost...
我熟练掌握...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mám znalost...
我能用...语进行工作交流
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mám... roky/let zkušeností z práce...
我在...领域有...年工作经验
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
我是...的熟练使用者
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Výborné komunikační schopnosti
出色的沟通技能
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukce
演绎推理能力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logické myšlení
逻辑性思考
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytické schopnosti
分析技能
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Dobré interpersonální schopnosti
良好的人际交往技能
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Vyjednávací schopnosti
谈判技能
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentační dovednosti
观点陈述能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Můj životopis naleznete v příloze.
附件中含有我的个人简历。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Ohledně referencí se obraťte na...
可以从...处获得推荐信
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Na pohovor se mohu dostavit dne...
我可以在...的时候接受面试
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
S pozdravem,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
S pozdravem,
此致
敬礼
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
S úctou,
肃然至上
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informellt, förnamn används