Engelska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Vážený pane,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukce
Deductive reasoning
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logické myšlení
Logical thinking
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytické schopnosti
Analytical skills
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentační dovednosti
Presentation skills
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
S pozdravem,
Yours sincerely,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
S úctou,
Respectfully yours,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informellt, förnamn används