Esperanto | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

เรียน คุณผู้ชาย
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
เรียน คุณผู้หญิง
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
เรียน ท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
เรียนคุณ สมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
จุดแข็งของฉันคือ...
Miaj fortoj estas...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Mi havas bonegan komandon de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Mi havas mezan scion de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Mi havas... jarojn de sperto en...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Mi estas sperta uzanto de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Dedukta rezonado
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logika rezonado
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
ทักษะในการวิเคราะห์
Analizaj kapabloj
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Bonaj interhomaj kapabloj
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Negocadaj kapabloj
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
ทักษะในการนำเสนอ
Prezentaj kapabloj
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Vi povas akiri referencojn el...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Informellt, förnamn används