Tyska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Bäste herrn,
Sehr geehrter Herr,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Sehr geehrte Frau,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jag skriver gällande er annons på ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mina främsta styrkor är ...
Zu meinen Stärken zählen...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mitt kompetensområde är ...
Mein Fachgebiet ist...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jag är en erfaren användare av ...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Utmärkt kommunikationsförmåga
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
God slutledningsförmåga
schlussfolgerndes Denken
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiskt tänkande
logisches Denken
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytisk förmåga
analytische Fähigkeiten
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bra samarbetsförmåga
hohe soziale Kompetenz
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Bra förhandlingsteknik
Verhandlungsgeschick
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Bra presentationsteknik
Präsentationsfähigkeiten
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med vänlig hälsning,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Vördsamt,
Hochachtungsvoll
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Herzliche Grüße
Informellt, förnamn används