Kinesiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiskt tänkande
逻辑性思考
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytisk förmåga
分析技能
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med vänlig hälsning,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Vördsamt,
肃然至上
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
祝好
Informellt, förnamn används