Italienska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Bäste herrn,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jag skriver gällande er annons på ...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mina främsta styrkor är ...
I miei punti di forza sono...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mitt kompetensområde är ...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Sto imparando...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jag är en erfaren användare av ...
Sono un(') utente esperto/a di...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Utmärkt kommunikationsförmåga
Eccellenti doti comunicative
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
God slutledningsförmåga
Capacità deduttive e di ragionamento
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiskt tänkande
Capacità logiche
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytisk förmåga
Capacità analitiche
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bra samarbetsförmåga
Ottime abilità interpersonali
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Bra förhandlingsteknik
Capacità di negoziazione
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Bra presentationsteknik
Capacità di presentazione
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
In allegato trova il mio cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Sono disponibile per un colloquio...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med vänlig hälsning,
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Cordialmente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Vördsamt,
I miei più cordiali saluti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Saluti
Informellt, förnamn används