Engelska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiskt tänkande
Logical thinking
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytisk förmåga
Analytical skills
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Bra presentationsteknik
Presentation skills
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Vördsamt,
Respectfully yours,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informellt, förnamn används