Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Quisiera postularme para el puesto de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mis puntos fuertes son...
Moje silné stránky jsou...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mi área de conocimiento es...
Moje oblast odborných znalostí je...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Tengo un manejo excelente de...
Mám výbornou znalost...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Mám znalost...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excelentes habilidades de comunicación
Výborné komunikační schopnosti
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Razonamiento deductivo
Dedukce
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Razonamiento lógico
Logické myšlení
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Capacidad de análisis
Analytické schopnosti
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Buena comunicación interpersonal
Dobré interpersonální schopnosti
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Aptitudes de negociación
Vyjednávací schopnosti
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Habilidad para hablar en público
Prezentační dovednosti
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Encontrará mi currículo adjunto.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Ohledně referencí se obraťte na...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Se despide cordialmente,
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
S pozdravem,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respetuosamente,
S úctou,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Se srdečným pozdravem,
Informellt, förnamn används