Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Quisiera postularme para el puesto de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mis puntos fuertes son...
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mi área de conocimiento es...
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Tengo un manejo excelente de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excelentes habilidades de comunicación
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Razonamiento deductivo
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Razonamiento lógico
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Capacidad de análisis
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Buena comunicación interpersonal
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Aptitudes de negociación
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Habilidad para hablar en público
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Encontrará mi currículo adjunto.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Las referencias pueden ser solicitadas a...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respetuosamente,
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används